Avís Legal

Termes i Condicions

Els presents Termes i Condicions regulen les condicions d’ús de l’app FallasBot titularitat de WOZTELL SANUKER, S.L. (d’ara en avant “WOZTELL”) amb CIF núm. B88356787, domicili social en Edifici de l’Estació d’Atocha 20, carrer Méndez Álvaro Madrid 28045, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 39.065, Fulla M-694068, Foli 42 i amb email de contacte hola@fallasbot.com

Aquests Termes i Condicions estan redactats en castellà i a la disposició de l’usuari de manera permanent en el lloc web www.fallasbot.com (d’ara en avant “el lloc web”) així com en el moment d’inici del Xat.

I. Descripció general del servei de FallasBot

A través de FallasBot l’usuari podrà contactar, de manera gratuïta, mitjançant missatge de WhatsApp, en huit idiomes diferents, amb un assistent virtual per a obtindre informació, sense cap mena de publicitat, sobre les activitats que tindran lloc durant les Falles 2022.

FallasBot podrà gestionar i donar resposta a les qüestions que l’usuari remeta a través del Xat sobre el programa de festivitats de les Falles 2022, recomanar esdeveniments pròxims a la ubicació de l’usuari i organitzar i permetre l’accés a visites guiades exclusives a Falles. Així mateix, FallasBot efectuarà anàlisis estadístiques anonimitzades de les dades recaptades de les consultes realitzades a través de l’aplicació per a remetre-les a institucions d’educació i investigació.
L’accés als serveis de FallasBot va dirigit a usuaris majors de 14 anys. Es pot accedir de tres formes:

• Escanejant el codi QR inclòs en el lloc web.
• Clicant en l’enllaç wa.me inclòs en el lloc web.
• Escrivint un missatge de WhatsApp al número +34 644 67 47 67.

II. Obligacions

i) De l’usuari
L’usuari haurà de fer un ús de FallasBot conforme amb els fins per als quals el mateix es destina, així com amb els presents termes i condicions, costums, ús, moral i normativa aplicable evitant incórrer en actes il·lícits que infringisquen els drets de WOZTELL o la normativa que resulte d’aplicació.

ii) De WOZTELL
WOZTELL farà els esforços necessaris i possibles perquè FallasBot estiga disponible en tot moment. Realitzarà les modificacions i actualitzacions necessàries per a l’operativitat de FallasBot, procurant que el seu ús no es veja compromés i, tractarà les dades dels usuaris conforme amb la política de privacitat i l’ací disposat.

III. Exempció de responsabilitat

WOZTELL no es responsabilitza del contingut de les converses que l’usuari mantinga amb l’assistent virtual ni de la informació o missatges que s’envien a través del Xat. En cas de detectar-se usos il·legítims del Xat per part dels usuaris, es podrà bloquejar la seua conversa i s’emmagatzemarà a l’efecte de poder derivar les responsabilitats pertinents.

Així mateix, WOZTELL no es responsabilitza dels continguts erronis o de canvis que es produïsquen d’última hora a causa de condicions meteorològiques o altres factors alienes a WOZTELL.

WOZTELL actuarà de conformitat amb el règim de responsabilitat i principi de coneixement efectiu previst en l’art. 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic.

IV. Propietat intel·lectual

El disseny, programari, marques i noms comercials de FallasBot són titularitat de WOZTELL i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, concretament pel Reial decret 1/1996 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001. En cap cas la utilització de FallasBot implica la cessió, transmissió o qualsevol altre tipus de renúncia, ni total ni parcial, dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de WOZTELL. L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de FallasBot constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de WOZTELL derivant-se les pertinents responsabilitats en cas d’incórrer en qualsevol de les referides accions.

V. Altres consideracions

La versió oficial dels presents termes i condicions és la versió redactada en castellà, encara que la mateixa puga estar disponible en diferents idiomes.

WOZTELL es reserva el dret de modificar, actualitzar i revisar els presents termes i condicions per a adequar-los a la normativa vigent, remetent correu informatiu als usuaris quan s’actualitzen els mateixos, a més d’incorporar-se en els textos la data de l’última actualització.

VI. Sol·licituds i queixes

L’usuari podrà dirigir qualsevol petició o reclamació respecte a FallasBot a l’adreça de correu electrònic hola@fallasbot.com

VII. Legislació i jurisdicció aplicable

Els presents termes i condicions es regeixen per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
En cas de conflicte amb un usuari que tinga la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals del domicili d’aquest. No obstant això, WOZTELL l’informa de la seua voluntat de sotmetre’s a mecanismes alternatius de resolució de conflictes a fi de promoure una solució amistosa dels mateixos i als quals es pot accedir a través d’aquest enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

Última actualització març de 2022

Política De Privacitat

En compliment del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara en avant, “RGPD”) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant “LOPDGDD”), s’informa els usuaris de l’App FallasBot titularitat de WOZTELL SANUKER, S.L., que la present política de privacitat té com a finalitat informar sobre les condicions de recollida i tractament de les seues dades personals per part de WOZTELL SANUKER, S.L.

I. Responsable del tractament

WOZTELL SANUKER, S.L., (d’ara en avant “WOZTELL”) amb CIF núm. B88356787, domicili social en Edifici de l’Estació d’Atocha 20, carrer Méndez Álvaro Madrid 28045 i email de contacte hola@fallasbot.com

II. Dades personals que es tracten

Per a la prestació del servei, WOZTELL tractarà les següents dades personals de l’usuari: número de telèfon, adreça IP, nom d’usuari, ubicació; aquestes dades són necessàries per a la prestació del servei. Addicionalment, l’usuari podrà consentir el tractament de la seua foto de perfil d’usuari i el seu estat de WhatsApp.

III. Finalitat i base legitimadora

Les dades dels usuaris de FallasBot recaptats quan l’usuari accedeix a la mateixa a través dels diferents formes d’accés i envia el primer missatge en el Xat, es tracten amb les següents finalitats:
• Gestionar i donar resposta a les qüestions que l’usuari remeta a través del Xat sobre el programa de festivitats de les Falles 2022, recomanar esdeveniments pròxims a la ubicació de l’usuari, organitzar i permetre l’accés a visites guiades exclusives a Falles, sent la base legitimadora l’execució del contracte.
• Efectuar anàlisis estadístiques anonimitzades de les dades recaptades en les consultes que es realitzen a través de l’aplicació a fi de remetre’ls a institucions d’educació i investigació.

IV. Destinataris

És possible que empreses pertanyents al grup WOZTELL situades en tercers països puguen accedir a les dades, i en aquest cas es signaran els corresponents contractes per encàrrec i clàusules contractuals tipus.

Així mateix, WOZTELL comunicarà les dades dels usuaris prèviament anonimitzats a institucions d’educació i investigació a fi d’efectuar un anàlisi estadístic de les consultes efectuades a través de l’App. Així mateix, WOZTELL podrà comunicar les dades dels usuaris en compliment d’una obligació legal.

V. Transferències internacionals de dades

La prestació del servei titularitat de WOZTELL podrà comportar transferències internacionals de dades en comptar WOZTELL amb proveïdors situats en tercers països. A l’efecte de garantir la protecció de les dades personals dels usuaris, WOZTELL signarà amb aquests proveïdors les corresponents Clàusules Contractuals Tipus aprovades per decisió de la Comissió en 4 de juny de 2021.

Així mateix, per a conèixer el tractament de dades personals de WhatsApp Business podrà accedir a través del següent enllaç.

VI. Termini de conservació

Les dades personals dels usuaris seran conservades durant el temps necessari per a gestionar les consultes que els mateixos efectuen i en tant no s’exercite el seu dret de supressió.

VII. Drets dels usuaris

Els usuaris de FallasBot podran exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. Per a l’exercici del dret haurà de dirigir la seua petició a l’adreça de correu hola@fallasbot.com

En cas de no atendre o haver satisfet les seues peticions conforme a l’esperat, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot obtindre més informació en www.aepd.es

Última actualització març de 2022

WOZTELL SANUKER, S.L., utiliza en esta web cookies técnicas de sesión, estrictamente necesarias para posibilitar el funcionamiento del sitio web.