Política De Privacitat

En compliment del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara en avant, “RGPD”) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant “LOPDGDD”), s’informa els usuaris de l’App FallasBot titularitat de WOZTELL SANUKER, S.L., que la present política de privacitat té com a finalitat informar sobre les condicions de recollida i tractament de les seues dades personals per part de WOZTELL SANUKER, S.L.

I. Responsable del tractament

WOZTELL SANUKER, S.L., (d’ara en avant “WOZTELL”) amb CIF núm. B88356787, domicili social en Edifici de l’Estació d’Atocha 20, carrer Méndez Álvaro Madrid 28045 i email de contacte hola@fallasbot.com

II. Dades personals que es tracten

Per a la prestació del servei, WOZTELL tractarà les següents dades personals de l’usuari: número de telèfon, adreça IP, nom d’usuari, ubicació; aquestes dades són necessàries per a la prestació del servei. Addicionalment, l’usuari podrà consentir el tractament de la seua foto de perfil d’usuari i el seu estat de WhatsApp.

III. Finalitat i base legitimadora

Les dades dels usuaris de FallasBot recaptats quan l’usuari accedeix a la mateixa a través dels diferents formes d’accés i envia el primer missatge en el Xat, es tracten amb les següents finalitats:
• Gestionar i donar resposta a les qüestions que l’usuari remeta a través del Xat sobre el programa de festivitats de les Falles 2022, recomanar esdeveniments pròxims a la ubicació de l’usuari, organitzar i permetre l’accés a visites guiades exclusives a Falles, sent la base legitimadora l’execució del contracte.
• Efectuar anàlisis estadístiques anonimitzades de les dades recaptades en les consultes que es realitzen a través de l’aplicació a fi de remetre’ls a institucions d’educació i investigació.

IV. Destinataris

És possible que empreses pertanyents al grup WOZTELL situades en tercers països puguen accedir a les dades, i en aquest cas es signaran els corresponents contractes per encàrrec i clàusules contractuals tipus.

Així mateix, WOZTELL comunicarà les dades dels usuaris prèviament anonimitzats a institucions d’educació i investigació a fi d’efectuar un anàlisi estadístic de les consultes efectuades a través de l’App. Així mateix, WOZTELL podrà comunicar les dades dels usuaris en compliment d’una obligació legal.

V. Transferències internacionals de dades

La prestació del servei titularitat de WOZTELL podrà comportar transferències internacionals de dades en comptar WOZTELL amb proveïdors situats en tercers països. A l’efecte de garantir la protecció de les dades personals dels usuaris, WOZTELL signarà amb aquests proveïdors les corresponents Clàusules Contractuals Tipus aprovades per decisió de la Comissió en 4 de juny de 2021.

Així mateix, per a conèixer el tractament de dades personals de WhatsApp Business podrà accedir a través del següent enllaç.

VI. Termini de conservació

Les dades personals dels usuaris seran conservades durant el temps necessari per a gestionar les consultes que els mateixos efectuen i en tant no s’exercite el seu dret de supressió.

VII. Drets dels usuaris

Els usuaris de FallasBot podran exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. Per a l’exercici del dret haurà de dirigir la seua petició a l’adreça de correu hola@fallasbot.com

En cas de no atendre o haver satisfet les seues peticions conforme a l’esperat, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot obtindre més informació en www.aepd.es

Última actualització març de 2022

WOZTELL SANUKER, S.L., utiliza en esta web cookies técnicas de sesión, estrictamente necesarias para posibilitar el funcionamiento del sitio web.